IRT 3000

Sadržaj

Novo poglavlje u razvoju klastera

08.11.2016

Klasteri su motor razvoja malih i srednjih preduzeća, rečeno je na sednici Saveta za klastere PKS, na kojoj je pokrenuta inicijativa da se organizuje forum klastera i da se otpočnu aktivnosti kojima bi se došlo do strategije razvoja klastera u Srbiji.

Klasteri su motor razvoja malih i srednjih preduzeća, rečeno je na sednici Saveta za klastere PKS, na kojoj je pokrenuta inicijativa da se organizuje forum klastera i da se otpočnu aktivnosti kojima bi se došlo do strategije razvoja klastera u Srbiji

.13_04_08_SR_v2_300.thumb-300x179.pngOkupljanje cele klasterske zajednice Srbije, koja broji oko 60 klastera, pod okriljem Privredne komora Srbije, od ključne je važnosti da bi se formulisala strategija, kao nacionalni okvir za razvoj klastera u Srbiji. Forum za klastere je početni korak iz koga će proisteći strategija, rečeno je na Petoj sednici Saveta za klastere PKS. Zbog toga je pokrenuta inicijativa za formiranje foruma, utvrdjen je sled koraka, koji uključuje angažovanje kapaciteta Privredne komora Srbije, kontakte sa donosiocima odluka, a istaknuta je i važnost boljeg informisanja i lobiranja. Na sednici je za novog rukovodioca Radne grupe za lobiranje izabrana Tatjana Kalezić iz Klastera kreativnih industrija iz Novog Sada.

Savet za klastere PKS pokušava da okupi sve interesne grupe, bez čega nije moguće ugraditi nacionalne interese u smernice strategije koja će biti predložena. Novo poglavlje u funkcionisanju Nacionalnog saveta za klastere, jedinog savetodavnog tela za razvoj klasterskih organizacija u Srbiji, započinje pozivanjem srpke klasterske zajednice da pod koordinacijom PKS i Kuće klastera, otpočne organizovano zastupanje interesa klastera u Srbiji. Kuća klastera je postal član TCI – svetske mreže koja se bavi organizacijom klastera. Medjutim, Kuća klastera više nema finansijsku pomoć, ali će nastaviti da radi sa entuzijazmom jer neće dozvoliti da se ovaj koncept poslovanja ugasi, rekao je predstavnik Kuće klastera u PKS.

Sredstvima ćemo prići putem projekata, naglasila je Danka Milojković, predsednica Saveta za klastere PKS, koja je članove Saveta informisala o uspešno realizovanim aktivnostima u prethodnoj godini, medju kojima je Balkansko-crnomorska konferencija sa 160 učesnika iz 10 zemalja, sa 32 klastera. Danka Milojković je ukazala i na važnost osvešćivanja donosilaca odluka vezanih za privredu o značaju klastera.

Aleksandar Nikolić, koordinator Saveta za klastere PKS, istakao je klastere kao motor za razvoj malih i srednjih preduzeća. Austrijanci imaju Zakon o klasterima, rekao je Nikolić i podsetio da će Dunavska strategija EU, koja se odnosi na 10 zemalja dunavskog sliva, od 2014. raspolagati znatnim budžetom iz koga će se sredstva usmeravati i sektoru malih i srednjih preduzeća, u okviru koga svoje mesto imaju i klasteri.

Koliko Evropska unija polaže na ovaj oblik organzovanja privrednih delatnosti govori Akto o malom biznisu, koji je jedan od njenih ključnih dokumenata, rekao je Aleksandar Gračanac iz Odbora za mala i srednja privredna društva. Principi Akta o malom biznisu nisu zaživeli u Srbiji, pa stoga treba nastaviti razgovore sa premijerom i Vladom u vezi sa stvaranjem okvira za njegovu impelmentaciju, rekao je Gračanac, ističući da je prvi korak okupljanje najreprezentativnijih privrednika iz sektora malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i klastera u Foruma za klastere.

Na sednici Saveta za klastere PKS članovi su informisani o održavanju Balkansko-crnomorske konferencije Dani klastera 2013 u Sofiji, izvršene su izmene i proširenja Radne grupe za lobiranje i Radne grupe za projektovanje, a usvojen je i Akcioni plan za ovu godinu.

Link >>

ar©tur 2021