IRT 3000

Sadržaj

Inovacije u agro-prehrambenom sektoru

08.11.2016

Odbor za tehnološke inovacije PKS, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Savezom pronalazača Srbije, organizovao je Radionicu o intelektualnoj svojini na 35. izložbi EKSPO INVENT, u okviru 57. Medjunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća.

Odbor za tehnološke inovacije PKS, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Savezom pronalazača Srbije, organizovao je Radionicu o intelektualnoj svojini na 35. izložbi EKSPO INVENT, u okviru 57. Medjunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća.

.13_05_20_SR_v1_300.thumb-300x179.pngPKS je partner u okviru projekta "Mreža mladih inovatora za održive ideje u agro-prehrambenom sektoru", koji se realizuje na nivou 7 zemalja JIE, 13 partnera iz regiona, 11 partnera članica EU i dva IPA partnera. U nacionalnoj asocijaciji srpske privrede otvorena je i Lokalna tačka i uspostavljena tehnološka platforma za podršku mladim inovatorima u Srbiji.

Projekat je finansiran od strane EU kroz četvrti poziv transnacionalnog Programa Jugoistočna Evropa. Ukupna vrednost projekta je 2,5 miliona evra, a vrednost projekta za PKS je 212.000 evra.

Sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS, dr Danica Mićanović, rekla je na Beogradskom sajmu, da će NO-BLE Ideas Lokalne tačke za podršku inovatorima biti formirane u svakoj partnerskoj zemlji. Lokalne tačke neće raditi kao zasebne celine, već će formirati mrežu medjusobno povezanih kancelarija. „Menadžment Lokalne tačke PKS radiće na pomoći i podršci mladim istraživačima u proceni primenljivosti ideja na preduzetničkom nivou i proceni troškova izvodljivosti. Takav servis je prvi korak ka spajanju ponude i potražnje istraživanja i inovacija, što predstavlja jedan od glavnih problema koji su identifikovani da budu rešeni projektom“, istakla je Danica Mićanović.

Lokalne tačke će organizovati sastanke izmedju eksperata i istraživača gde će se donositi stručne tehničke procene. Pored toga Lokalne tačke će angažovati eksperte koji će pružati besplatne usluge mladim istraživačima u oblasti menadžmenta inovacija, transfera znanja, intelektuelne svojine, finansiranja inovacija na nacionalnom i nivou EU, podršku u pripremi inovacija za konkurse za finansiranje projekta i traženju partnera za zajednički razvoj ideja.

NO-BLE Ideas Tehnološka platforma je virtuelni prostor u kome će ciljne grupe i partneri saradjivati na implementaciji inovacija, a ojačaće se i umrežavanje mladih istraživača, preduzeća i javnih agencija. Platforma će ponuditi širok spektar usluga u cilju promovisanja razmene znanja i širenja istraživanja i omogućiće spajanje izmedju javno - privatne ponude i tražnje preko servisa. U Srbiji postoji već pet ovakvih projekata, a cilj je stvaranje sistema medjusobno povezanih kancelarija i tehnoloških platformi, koje će olakšati razmenu i razvoj ideja mladih inovatora.

Link >>

ar©tur 2021