IRT 3000

Sadržaj

Društvo za informatiku Srbije održalo webinar na temu „Primena video nadzora i zaštita ličnih podataka“

14.05.2021

U celom svetu se masovno širi video nadzor. Na hiljade video kamera se nalazi na raskrsnicama, ispred stambenih zgrada, u bankama, prodavnicama, školama, u kancelarijama ... Prognozira se da će do kraja 2021. godine u svetu biti oko 1 milijarda veb kamera. One svakako doprinose porastu bezbednosti građana i kompanija, ali i sadrže i opasnosti i izazove za privatnost građana.

slika 3

Rastući nesklad između primena video nadzora i interesa da se štiti privatnost građana je podstakao Društvo za informatiku Srbije da u petak 23 aprila organizuje vebinar “Primene video nadzora i zaštita ličnih podataka”. O stanju i potrebnim merama su govorili predstavnici: Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, MUP-a, Šer fondacije, Fondacije za otvoreno društvo, Društva za informatiku Srbije, medija i dr.

U diskusiji je istaknuto: stanje je nezadovoljavajuće jer primena video nadzora nije regulisana, u javnosti cirkulišu neki video snimci čiji je integritet problematičan, MUP je u Beogradu video nadzorom pokrio oko 550 lokacija, zbog nedostatka pravnog osnova obustavljene su aktivnosti na obradi biometrijskih podataka, da li je sadašnji obim video nadzora u raznim objektima srazmeran realnim potrebama, suzbiti nekontrolisanu distribuciju snimaka video nadzora, civilni sektor se zalaže za zabranu obrade biometrijskih podataka i dr.

Na osnovu iznetih ocena stanja i predloga mera na vebinaru je zaključeno:

-Primena video nadzora daje pojedine korisne efekte, ali je ona neregulisana i stanje je nezadovoljavajuće.

-Hitno pristupiti dopuni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa odredbama o primeni video nadzora. Postoji i mogućnost da se vide nadzor reguliše i posebnim Zakonom.

-Potrebno je vezano za nadležnosti policije, regulisati video nadzor i eventualnu obradu biometrijskih podataka kroz dopune Zakona o policiji.

-Najšira javnost ne podržava uvođenje biometrijske obrade podataka, jer to veoma ugrožava privatnost građana.

-Civilni sektor i mediji treba da nastoje da se razvija svest kod građana o rizicima koje donose video nadzor, obrada biometrijskih podataka i potrebnim merama za zaštitu privatnosti.

Društvo za informatiku Srbije će poruke sa vebinara zajedno sa predlozima mera uputiti : Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti, ministru za unutrašnje poslove, ministru pravde i medijima.

Društvo za informatiku Srbije – www.dis.org.rs

 

ar©tur 2021