IRT 3000

Sadržaj

Obuka inženjera za napredne 3D digitalne tehnologije

26.06.2018

U nameri da poveća učešće digitalizacije u domaćoj proizvodnji PKS u saradnji sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu sprovodi projekat "Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda“. Cilj projekta je obuka inženjera iz 15 kompanija proizvodnog sektora koji će stečeno znanje iz naprednih 3D tehnologija koristiti za unapređenje proizvodnje i poslovanja.

Proces digitalizacije je od strane Privredne komore Srbije prepoznat kao ključni element u unapređenju proizvodnih procesa, odnosno, za razvoj i dugoročno uspešno poslovanje na domaćem i globalnom tržištu. Obuke u okviru projekta "Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda" uključuju i radionice sa praktičnim obučavanjem, sprovođene u tri modula:

    Modul 1- 3D digitalizacija i kontrola proizvoda

    Modul 2- Aditivna proizvodnja –put do inovativnih proizvoda i alata

    Modul 3 - Optimizacija alata

180626 slika 1Obuke prva dva modula su realizovana u laboratoriji "3D IMPuls" na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, koja je specijalizovana za usluge u oblasti naprednih tehnologija 3D inženjeringa kroz izradu 3D modela i prototipova novih proizvoda u metalu i plastici koristeći aditivne tehnologije i proces laserskog sinterovanja.

U okviru četvorodnevne obuke obuke Modula 1, o digitalizaciji objekata, polaznici su upoznati sa principima rada, mogućnostima i ograničenjima optičkih 3D skenera, kao i sa koracima koje je neophodno preduzeti u cilju dobijanja digitalizovanog objekta. Takođe, pojašnjeno im je kako 3D skeniranjem mogu kvalitativno da unaprede svoj proizvod, alat i poslovanje (kroz odgovarajuću kontrolu proizvoda i alata, ili uvođenjem izmena u geometriji postojećeg proizvoda,  ili jednostavnom digitalizacijom svojih proizvoda u cilju dobijanja tehničke dokumentacije ili za svrhu projektovanja odgovarajućeg alata).   

Dr Snežana Ćirić Kostić i dr Nebojša Bogojević su polaznicima Modula 2 predstavili prednosti aditive proizvodnje i njenu primenu u industriji. Aditivna proizvodnja (3D štampa) predstavlja nov koncept brze izrade prototipova i funkcionalnih delova. Moderna tehnologija selektivnog laserskog sinterovanja omogućava izradu delova i sklopova zahtevne forme, koje klasičnim metodama izrade nije moguće dobiti. Pored toga, primenom 3D tehnologije moguće je direktno iz 3D modela izraditi prototip bez predhodne izrade alata, što skraćuje vreme i smanjuje troškove izrade prototipa.

Treći modul, koji se odnosi na optimizaciju alata za brizganje plastike, će biti održan od 10. do 14. septembra 2018. godine. U okviru ovog modula, polaznici će biti u prilici da se, kroz nove 3D tehnologije, upoznaju sa novim pristupom u projektovanju i izradi alata, sa značajno redukovanim greškama i uvećanjem produktivnosti alata i poboljšanjem kvaliteta konačnog proizvoda. Aditivne tehnologije posebno veliki uticaj imaju na izradu alata za brizganje plastike sa  kanalima za hlađenje optimizovanog poprečnog preseka i oblika koji prati konfiguraciju alata, čime se postiže ujednačeno i brže hlađenje dela koji se izrađuje. Ovako optimizovani i proizvedeni alati mogu imati proizvodni ciklus koji je 30-60% kraći u poređenju sa istim alatima izrađenim konvencionalnim tehnologijama proizvodnje što  dovodi do uštede u proizvodnji i poboljšanja kvaliteta proizvoda.

Upotreba novih tehnologija zahtev je proizvodnje u 21. veku. Primenom 3D tehnologija u industriji u oblasti 3D dizajna, projektovanja, digitalizacije proizvoda i izrade prototipova, povećava se nivo inventivnosti i ostvaruju uštede u proizvodnji, što direktno utiče na unapređenje industrijskog razvoja i  povećanje nivoa konkurentnosti srpskih kompanija u sve surovijoj svetskoj tržišnoj utakmici.

www.pks.rs

ar©tur 2021